99 – letni strażnik grosza publicznego, czyli … Najwyższa Izba Kontroli

Środa, 7 lutego – Dzień Najwyższej Izby Kontroli

 

Dzień Najwyższej Izby Kontroli

 

Właśnie dzisiaj, 7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika publicznych pieniędzy.

Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Obecnie pod kierownictwem Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prokuratora Generalnego w latach 2009-2010. Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat i może być powtórzona jednokrotnie. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Zgodnie z Konstytucją Najwyższa Izba Kontroli (NIK) kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Izba może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Więcej o Najwyższej Izbie Kontroli możemy dowiedzieć się (TUTAJ)

 

Wydatki i dochody Najwyższej Izby Kontroli są realizowane części 07 budżetu państwa. W 2016 wydatki NIK wyniosły 267,5 mln zł, a dochody 0,7 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1579 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 8356 zł.W ustawie budżetowej na 2017 wydatki Najwyższej Izby Kontroli zaplanowano w wysokości 282,1 mln zł, a dochody 0,7 mln zł.

W dniu święta NIK-u, należy życzyć Jej jak największych sukcesów w sumiennym wykonywaniu obowiązków na rzecz swoich obywateli.

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://www.nik.gov.pl

Dodaj komentarz