Tu o wolności marzysz. Gdy jesteś na wolności, to ją lekceważysz, czyli … Święto Służby Więziennej

Czwartek, 8 lutego – Święto Służby Więziennej

 

Święto Służby Więziennej

 

Święto Służby Więziennej to polskie święto wyznaczone na 8 lutego (od 2011) na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku. Dzień 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:

 • prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno – oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 • współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Zadania te realizowane są przez jednostki organizacyjne każdego szczebla.

W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zobowiązani są:

 • kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu;
 • szanować ich prawa i godność;
 • dokładać starań, aby wykonanie kary przyczyniało się do przygotowania skazanych do życia w społeczeństwie;
 • pomagać w poszukiwaniu rozwiązania ich problemów;
 • oddziaływać pozytywnie własnym przykładem.

 

Gdy powstała ta piosenka, miałam 7 lat. Gdy pierwszy raz ją usłyszałam, było to na pewno wiele lat później. Ale potem już słuchaliśmy tego „na okrągło”. To nieprzemijający „Dom wschodzącego słońca”.  Dzisiaj ją przypominam …

 

The Animals – The House of the Rising Sun Mafia III Trailer 3 Casino !!!

 

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://www.sw.gov.pl

Dodaj komentarz