Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi, czyli … to co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić

Wtorek, 21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Światowy Dzień Telewizji, Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

 

МИР В ИНТЕРНЕТЕ – hallo.world

Dzień Pracownika Socjalnego

 

Pracownik socjalny to zawód, w którego zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Za najstarszą i najbardziej podstawową wartość w pracy socjalnej uznawana jest godność osoby ludzkiej.

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom w znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Pracownik socjalny ma integrować działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Praca jego ma na celu pedagogizowanie działań wsparcia oraz stosowanie profilaktyki, której zadaniem jest uzupełnić system polityki społecznej kierowanej do rodziny i osób samotnych. Powinien zadbać o zapewnienie swoim klientom podstawowych warunków do życia poprzez pomoc finansową, rzeczową oraz emocjonalną. Pracownik socjalny powinien również przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich klientów do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizować zawodowo i społecznie, w czym współpracuje z doradcą zawodowym i psychologiem oraz innymi członkami zespołu interdyscyplinarnego.

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990. Nowa ustawa z 2004 roku  podtrzymała zapis o święcie.

Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

 

21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z 1973r., kiedy to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść szkodzą, nie budują. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny.

Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie „hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.
Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości.
Przesłanie akcji jest proste – bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.
Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką!

 

Światowy Dzień Telewizji

 

Światowy Dzień Telewizji (World Television Day) to coroczne święto obchodzone 21 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 51/205 z 17 grudnia 1996) i upamiętniające obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, w 1996 roku.

Zgromadzenie zachęciło państwa, aby obchodom Światowego Dnia Telewizji sprzyjała globalna wymiana programów telewizyjnych poświęconych zagadnieniom pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zagadnieniom kulturowym.

Obchody są okazją do przybliżenia historii telewizji i możliwości jakie ze sobą niesie oraz jaki wywiera wpływ na życie społeczeństwa, przyczyniając się do postępu i poprawy warunków życia wszystkich ludzi na świecie, a także okazją do omówienia zagrożeń, jakie wiążą się z jej oglądalnością

 

 

Święto Służby Czołgowo – Samochodowej

Święto Służby Czołgowo-Samochodowej ustanowiono zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 14/MON z dnia 16 marca 2010 roku na dzień 21 listopada.

Służba czołgowo-samochodowa to jedna z dwóch formacji (obok Służby uzbrojenia i elektroniki) wchodzących w skład Służb technicznych. Służby  te wraz ze Służbami Kwatermistrzowskimi stanowią składową służby mającej za zadanie zapewnienie wojskom niezbędnych warunków potrzebnych do życia i walki. W Wojsku Polskim, właśnie do połowy lat 90. XX wieku (czyli do powstania logistyki), rozróżniano służby kwatermistrzowskie zapewniające zaopatrywanie i obsługę wojsk oraz służby techniczne.

Służba Czołgowo-Samochodowa w wojsku polskim powstała w 1966 roku w wyniku połączenia służby samochodowej ze służbą techniczno-czołgową. Rozwój obydwu tych służb związany był z rozwojem broni pancernej i motoryzacją wojsk. Zalążek służby samochodowej Wojska Polskiego zaistniał już w 1944 roku w Subrach na terenie byłego ZSSR, w czasie formowania 1 Korpusu Wojska Polskiego.
Sprawami techniczno-czołgowymi w wojsku polskim zajmowały się kolejno: Dowództwo Broni Pancernej i Zmechanizowanej (do 1947 roku), Główny Inspektorat Broni Pancernej i Zmechanizowanej (1947-50r.), Dowództwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych (1950-56r.) oraz Zarząd Służby Technicznej Wojsk Pancernych (sprawami samochodowymi zajmowały się kolejno: Urząd Samochodowy, Zarząd Samochodowy, Szefostwo Służb Samochodowych).

Obecnie za organizację i zabezpieczenie techniczne eksploatacji sprzętu czołgowo-samochodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej odpowiedzialne jest Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast instrumentem wykonawczym wyżej wymienionego Kierownictwa są Służby Czołgowo-Samochodowe działające miedzy innymi w Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;   http://14wog.wp.mil.pl;   https://www.szkolneblogi.pl;   „Człowiek jest wielki …”  Jan Paweł II;    „To co robimy dla innych …”   Lewis Carroll

Dodaj komentarz