Miałeś nadzieję na lepsze życie, więc zostawiłeś brudne chodniki swojego miasta, czyli … Ruszyłeś w drogę na pastwę losu, bo ziemia jest planetą ludzi.

Poniedziałek, 18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Migrantów

 Peter Gabriel & Kate Bush – Don’t Give Up (Miami Vice OST)

Międzynarodowy Dzień Migrantów

 

Emigrantem nazywamy każdą osobę, która wyjeżdża ze swojego kraju pochodzenia. Na przykład Polaków wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Mamy wtedy przykład emigracji edukacyjnej lub zawodowej.

Imigrantem nazywamy każdą osobę, która przyjeżdża do kraju innego niż jej kraj pochodzenia na pobyt czasowy lub w celu osiedlenia się. Na przykład pracujących w Polsce Ukraińców.  Imigrant opuszcza swój kraj po to by poprawić jakość swojego życia – w celu znalezienia lepszej pracy, szkoły albo by dołączyć do członków rodziny.

Migranci nie uciekają przed wojną i prześladowaniem, do swojego kraju mogą bezpiecznie wrócić, a władze państwa z którego pochodzą zapewniają im ochronę prawną. Mianem imigrantów ekonomicznych określa się te osoby, które opuszczają swój kraj by szukać lepszej pracy i zarobków gdzie indziej. Określa się ich tak nawet wtedy, jeżeli przyczyną wyjazdu była skrajna bieda, powodująca fizyczny przymus wyjazdu. Kwestia imigracji jest w większości regulowana przez prawodawstwo krajowe. Migranci nie są uchodźcami bo uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić”.

Międzynarodowy Dzień Migrantów, (International Migrants Day) to coroczne święto obchodzone na świecie 18 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku  na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

Międzynarodowa migracja jest potężnym narzędziem w walce z ubóstwem i szansą na polepszenie życia. Obecnie jest przeszło 232 mln migrantów międzynarodowych, którzy przynoszą wymierne korzyści, zarówno krajom w jakich zamieszkują, jak i krajom swojego pochodzenia. Migranci świadczą pracę i przesyłają pieniądze swoim rodzinom pozostawionym w ojczyźnie. Jednak ta liczna populacja nadal pozostaje w dużej mierze niewidoczna i niewysłuchana. Zbyt wielu migrantów żyje i pracuje w najgorszych warunkach z minimalnym dostępem do podstawowych usług i bez przysługujących im podstawowych praw człowieka. Taka sytuacja powoduje, że są oni narażeni na przemoc, wyzysk, dyskryminację i marginalizację. Prawie połowę migrantów stanowią kobiety: 40% emigrantek pochodzi z krajów rozwijających się, a co dziesiąta jest w wieku poniżej 15 roku życia. Biedni i słabo wykształceni migranci napotykają olbrzymie przeszkody, które ograniczają ich mobilność społeczną. Organizacja Narodów Zjednoczonych pracuje na rzecz ochrony praw migrantów, obniżenia kosztów społecznych i ekonomicznych migracji oraz promowania polityk maksymalizacji korzyści płynących z mobilności społecznej. Imigranci nie powinni być zmuszani do ryzykowania własnego życia i godności w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Należy ułatwić współpracę międzynarodową w kwestii kompleksowego rozwiązania problemów migrantów przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka.

W Międzynarodowym Dniu Migrantów wzywa się rządy do ratyfikacji i wdrożenia wszystkich podstawowych międzynarodowych instrumentów praw człowieka, w tym Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników-Migrantów i Członków ich Rodzin. Wzywa się również wszystkich ludzi i rządy na całym świecie, aby odrzucili ksenofobię i dostrzegli imigrację jako kluczowy czynnik sprzyjający sprawiedliwemu włączeniu społecznemu oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Migracja to rzeczywistość XXI wieku. Ważne jest to, by prowadzić otwartą debatę na ten tak istotny temat. Należy sprawić, aby praca imigrantów przynosiła korzyści zarówno krajom, w których pracują, jak i im samym. Jesteśmy to winni milionom imigrantów, którzy dzięki swojej odwadze, energii i marzeniom sprawiają, że nasze społeczeństwa stają się bardziej zamożne, prężne i różnorodne.

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  http://www.unic.un.org.pl;  https://pl.aleteia.org;

Dodaj komentarz