Dewiza geologów i archeologów: mente et malleo, czyli … myślą i młotem

Poniedziałek, 18 września – Międzynarodowy Dzień Geologa oraz  Światowy Dzień Monitoringu Wody

 

Z geologią i geologami na co dzień mamy niewiele do czynienia, a już fakt, że można świętować Ich dzień, raczej nie przychodzi nam do głowy. Chyba, że jesteśmy „z branży”, albo mamy kogoś zajmującego się tymi sprawami w kręgu rodziny lub znajomych.

Geologia jest nauką o Ziemi. Jej głównym przedmiotem badań jest budowa, skład, historia skorupy ziemskiej oraz wszelkie procesy, które zachodzą w jej obrębie. Tak więc geologia zajmuje się poznawaniem Ziemi jak i jej najbliższego otoczenia.

Za pierwszego popularyzatora nauki o Ziemi w Polsce uważa się Stanisława Staszica, a największych osiągnięć geologicznych dokonano w XX wieku. Jednym z najbardziej ekscytujących odkryć w Polsce są meteoryty znalezione na północnym krańcu Poznania – to tutaj spadł największy meteoryt w kraju.

Geologia z biegiem lat stawała się coraz szerszą dziedziną a w miarę postępu badań wyodrębniły się liczne działy geologii, które dzisiaj są w znacznym stopniu naukami samodzielnymi. Najważniejszymi z nauk geologicznych są: geologia podstawowa i geologia stosowana. Ta pierwsza jest nauką teoretyczną bogatą w reguły i prawa, ta druga natomiast wykorzystuje wyniki badań geologii podstawowej do celów praktycznych. Naukami pomocniczymi w geologii są kartografia geologiczna oraz paleontologia, zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących biostratygrafii. Dziedziną pokrewną jest geofizyka.

Geologia podstawowa:

 • geologia dynamiczna – poświęcona procesom endogenicznym i egzogenicznym, kształtującym powierzchnię planety – geologia historyczna – ma za zadanie odtwarzanie historii Ziemi a zwłaszcza skorupy ziemskiej (jakim podległa zmianom)
 • geologia strukturalna – zajmuje się się drobnymi i średnimi strukturami tektonicznymi, ich rozpoznawaniem, opisem, klasyfikacją, mechanizmami i bezpośrednimi przyczynami ich powstawania.
 • geologia regionalna – skupia się na danym obszarze i jest syntezą wyżej wymienionych dziedzin (np. budową Tatr lub Gór Świętokrzyskich)
 • sedymentologia
 • stratygrafia
 • geochemia
 • mineralogia
 • petrografia

Geologia stosowana 

 • geologia złóż
 • geologia inżynierska
 • geologia środowiskowa
 • hydrogeologia
 • geologia gospodarcza

 

Geologia ♫   (Olgierduwa)

Geolog – zawód uzyskiwany po ukończeniu studiów wyższych w dziedzinie geologii lub nauk geologicznych. Geolog to specjalista, który zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś – w dziedzinie geologii stosowanej. Jeszcze na początku XIX wieku, geologa nazywano geognostykiem.

Geolog zajmuje się badaniem budowy Ziemi, historią jej powstania i procesami zachodzącymi na jej powierzchni i w jej wnętrzu, mającymi wpływ na zmiany i przeobrażenia.

W tym zawodzie wyróżnia się dwie specjalizacje, a w ich obrębie bardziej szczegółowe dziedziny. Są to:
geolog teoretyk, zajmujący się tak zwaną geologią podstawową, w której skład wchodzą:
– geologia dynamiczna (badanie procesów kształtujących powierzchnię Ziemi)
– geologia historyczna (badanie historii i rozwoju Ziemi)
– geologia regionalna (badanie budowy geologicznej konkretnych obszarów Ziemi)
– geologia strukturalna (badanie struktur tektonicznych)
–sedymentologia (badanie powstawania skał osadowych)
–stratygrafia (badanie wieku i kolejności zdarzeń historycznych Ziemi)
–geochemia (badanie historii naturalnej Ziemi z chemicznego punktu  widzenia)
–mineralogia (badanie budowy minerałów i ich występowania w przyrodzie)
–petrografia (badanie budowy i składu skał)
geolog praktyk, zajmujący się geologią stosowaną, w której skład wchodzą:
–geologia złóż (badanie złóż surowców mineralnych)
–geologia inżynierska (badanie środowiska geologicznego na potrzeby planowania przestrzennego)
–geologia środowiskowa (badanie wpływów zmian geologicznych na środowisko naturalne)
–hydrogeologia (badanie wód podziemnych)

Geolodzy znajdują pracę przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych, a także w firmach hydrogeologicznych. Wielu znajduje swe miejsce w instytucjach ochrony środowiska i innych urzędach państwowych.

Główne dziedziny pracy geologa to:

 • Badania naukowe dotyczące budowy ziemi, jej historii, genezy, rozwoju itd.
 • Terenowe prace z zakresu kartografii geologicznej
 • Geologia regionalna
 • Geologia techniczna.
 • Eksploracja złóż

Praktycznie, styczność z pracą geologa ma się przy potrzebie określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu, na którym ma stanąć przyszły dom. Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej, powstaje odpowiednia dokumentacja oraz opinia geologiczno-inżynieryjna, na której opiera się późniejszy projekt fundamentów.

Wielu młodych naukowców marzy o karierze w dziedzinie astronomii i astronautyki, ponieważ chcą dokonywać wiekopomnych odkryć, pragną przyczynić się do poznania przez ludzkość czegoś nowego. Zbyt często jednak zapomina się, jak wiele tajemnic kryje przed człowiekiem wnętrze Ziemi. To tu spoczywają odpowiedzi na setki pytań, które zadawane są od lat.

Międzynarodowy Dzień Geologa obejmuje również geofizyków oraz geochemików, a idea jest dość prosta – docenić pracę naukowców tej dziedziny i szerzyć wiedzę na temat planety, na której żyjemy.

 

Dzisiaj obchodzimy również :

– Światowy Dzień Monitoringu Wody

Dzień Monitoringu Wody to ogólnoświatowa akcja, która ma na calu zaangażować obywateli w ochronę światowych zasobów wodnych oraz zachęcić do działań na rzecz czystości rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych. Święto ustanowiła Fundacja America’s Clean Water w 2003 roku.

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki;   http://geooptima.com

 

Dodaj komentarz